MÁCH BẠN HƯỚNG NHÀ Ở HỢP PHONG THỦY

Tôn Trọng Vì Chất Lượng Thật - Hợp Tác Vì Đam Mê

0903686845 - 0903383680

Ngày đăng: 19/04/2022 04:01 PM
MÁCH BẠN HƯỚNG NHÀ Ở HỢP PHONG THỦY

Nhà ở hợp phong thủy tức là hợp Hướng nhà của bạn sẽ căn cứ theo tuổi của người chồng (nếu có chồng), nhà ở hợp hướng sẽ đem lại sự thoái mái,hạnh phúc, chiêu tài đón lộc, phát quan, tử tôn khỏe mạnh thành đạt… ai cũng muốn thế cả!  có liệt kê dưới đây quí vị tham khảo.Tuy nhiên còn có những ngoại lệ không phải tất cả đều hợp, bảng này mang tính tổng quát chứ không riêng biệt cho người nào, Cần phải tra thêm Ngày ,Tháng, Năm, Sinh mới cụ thể. 

Hướng Nhà 

Tuổi Cung Phi nên dùng 

T Cung phi không nên dùng Hướng Nhà  Tuổi Cung Phi nên dùng  T Cung phi không nên dùng
Tây Bắc càn phục vì khảm luc sát Đông Nam tốn phục vì khôn ngũ quỉ
  đoài sinh khí ly tuyệt mạng   khảm sinh khí cấn tuyệt mạng
  khôn diên niên chấn ngũ quỉ   ly thiên y (kị) càn họa hại
  cấn thiên y tốn họa hại   chấn diên niên (kị) đoài lục sát
Chánh Bắc khảm phục vì khôn tuyệt mạng Chánh nam ly phục vì ( kị) khôn lục sát
  ly phước đức cấn ngũ quỉ   chấn sanh khí cấn họa hại
  chấn thiên y (kị) càn lục sát   tốn thiên y càn tuyệt mạng
  tốn sanh khí đoài họa hại   khảm diên niên (kị) đoài ngũ quỉ
Đông Bắc cấn phục vì (kị) khảm ngũ quỉ Tây Nam khôn phục vì (kị) khảm tuyệt mạng
  càn thiên y ly họa hại   Cấn sanh khí (kị) ly lục sát
  đoài diên niên chấn lục sát   càn diên niên chấn họa hại
  khôn sanh khí (kị) tốn tuyệt mạng   đoài thiên y tốn ngũ quỉ
Chánh Đông chấn phục vì khôn họa hại Chánh Tây đoài phục vì khảm họa hại
  tốn diên niên (kị) cấn lục sát   khôn thiên y ly ngũ quỉ
  khảm thiên y (kị) càn ngũ quỉ   cấn diên niên chấn tuyệt mạng
  ly sanh khí đoài tuyệt mạnh   càn sanh khí (ki) tốn luc sát

 

Làm thế nào để tính cung phi của nam và nữ; Âm lịch có 60 vòng giáp tý. 60 năm là một vòng bắt đầu từ năm giáp tý, vd 1924 giáp tý thì 60 năm sau 1983 hết một vòng, vòng giáp tý tiếp theo 1984.. Cứ 3 vòng giáp tý ; 60*3 =180 năm là tam nguyên,chia ra thượng nguyên, trung nguyên, hạ nguyên.Thượng nguyên 1864 - 1924. Trung nguyện từ 1924 - 1984. hạ nguyên 1984 - 2044. Năm 2044 trở lại thượng nguyên cứ như vậy luân chuyển.. các nhà dịch học lấy hậu thiên bát quái để tính, có quẻ Khảm 1, khôn 2, chấn 3, tốn 4, trung tâm 5, càn 6, đoài 7, cấn 8, ly 9 .nam tính ngược, nữ tinh xuôi. Người sinh vào thượng nguyên giáp tý  khởi 1 khảm. người nam sinh thuộc trung nguyên giáp tý khởi 4 (tốn)  hạ nguyên giáp tý cung đoài (7) . Nữ thượng nguyên giáp tý khởi trung cung 5, trung nguyên giáp tý khởi cung khôn(2) hạ nguyên giáp tý khởi cung cấn 8, do đó ta thấy cùng sinh năm quí mão nhưng cung phi thượng nguyên là cung đoài, trung nguyên là khảm, hạ nguyên là tốn.

 

Năm sinh  Âm Lịch Cung Phi Nam Cung phi Nữ Năm sinh Âm Âm Lịch Cung phi Nam Cung phi Nữ
1954 giáp ngọ khảm  cấn 1976 bính thìn càn ly
1955 ất mùi ly càn 1977 đinh tị khôn khảm
1956 bính thân cấn đoài 1978 mậu ngọ tốn khôn
1957 đinh dậu đoài cấn 1979 kỷ mùi chấn chấn
1958 mậu tuất càn ly 1980 canh thân khôn tốn
1959 kỷ hợi khôn khảm 1981 tân dậu khảm cấn
1960 canh tý tốn khôn 1982 nhâm tuất ly càn
1961 tân sửu chấn chấn 1983 quí hợi cấn đoài
1962 nhâm dần khôn tốn 1984 giáp tý đoài cấn
1963 quí mão khảm cấn 1985 ất sửu càn ly
1964 giáp thìn ly càn 1986 bính dần khôn khảm
1965 ất tị cấn đoài 1987 đinh mão tốn khôn
1966 bính ngọ đoài cấn 1988 mậu thìn chấn chấn
1967 đinh mùi càn ly 1989 kỷ tị khôn tốn
1968 mậu thân khôn khảm 1990 canh ngọ khảm cấn
1969 kỉ dậu tốn khôn 1991 tân mùi ly càn
1970 canh tuất chấn chấn 1992 nhâm thân cấn  đoài
1971 tân hợi khôn tốn 1993 quí dậu đoài cấn
1972 nhâm tý khảm cấn 1994 giáp tuất càn ly
1973 quí sửu ly càn 1995 ất hợi khôn khảm
1974 giáp dần cấn đoài 1996 bính tý tốn khôn
1975 ất mão đoài cấn 1997 đinh sửu chấn chấn
        1998 mậu dần khôn tốn
        1999 kỷ mão khảm cấn
        2000 canh thìn ly càn

 

Rất tị lợi tự mình có thể quyết định được hướng nhà. Hướng cửa bếp căn cứ vào hướng nhà rồi làm ngược lại hướng nhà , theo hướng, họa hại, lục sát, ngũ quỉ, nhưng miệng ông lò lại quay về hướng kiết theo hứng nhà. khỏi phải đi coi làm chi cho tốn tiền,! mấy ông thầy trên chùa coi cũng là sách này thôi.

 

2022 @ Lorangxaycaphe. Design by IBM SOLUTION

0
Zalo
Hotline